Skip to content Skip to footer

Šta je
AgriSummit.tech?

AgriSummit.tech je dvodnevna, regionalna konferencija posvećena primeni praktičnih digitalnih i tehnoloških (IKT) rešenja u oblasti poljoprivrede na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na sektore voća, povrća i vinogradarstva.

Događaj je osmišljen kao niz prezentacija, panel diskusija i primera iz prakse, koji predstavnicima ovih sektora pruža sveobuhvatan uvid u najaktuelnije globalne trendove i praktične inovacije u poljoprivrednoj praksi, nauci i tehnologiji, kao i prednosti koje one mogu doneti u pogledu održivosti i profitabilnosti poljoprivrednog ekosistema regiona Zapadnog Balkana u budućnosti.

Pružaoci digitalnih i tehnoloških rešenja imali su priliku da posetioce bolje upoznaju sa svojim proizvodima i uslugama na mini sajmu, dok je drugi dan događaja bio posvećen prezentaciji primenjenih pametnih rešenja kroz posetu gazdinstvima.

pexels-mark-stebnicki-2886937
Green grapes on the vine in the vineyard. Vine and bunch of white grapes in garden the vineyard. green grapes in the vineyard field, Ripe green grapes ready for harvest. Agriculture grape farm.

Šta sve podrazumeva termin digitalizacija poljoprivrede i AgriTech?

Napredno praćenje primarne proizvodnje, korišćenje visoko- precizne tehnologije u poljoprivredi, upotreba GIS/GPS tehnologije, automatizacija, „pametno“ navodnjavanje, digitalni komunikacioni alati kao i primena platformi za planiranje resursa poljoprivrednih preduzeća, predstavljaju samo neke od inovativnih načina održivog upravljanja u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. Konačni ishod upotrebe ovih rešenja je optimizacija upotrebe poljoprivrednih resursa i povećanje profitabilnosti, a sama primena ovih rešenja u agrobiznisu, naziva se još i AgriTech.

Zašto
AgriSummit.tech?

Naša vizija je da kreiramo efikasnu platformu za edukaciju, razmenu iskustava i znanja, kao i prikazivanje najboljih svetskih i regionalnih praksi i trendova u oblasti digitalizacije i „pametne“ poljoprivrede. Takođe, jedna od naših glavnih težnji je i da omogućimo umrežavanje svih ciljnih grupa zainteresovanih za oblast AgriTech-a, a posebno vezu i saradnju između poljoprivrednih proizvođača i pružaoca digitalnih i tehnoloških (IKT) rešenja.

Želimo da se putem razmene znanja poveća primena digitalnih i inovativnih rešenja među regionalnim akterima u agrobiznisu, čime bi se doprinelo unapređenju svih poslovnih procesa i rezultata u ovom sektoru.

Izuzetan potencijal primene digitalnih i tehnoloških (IKT) rešenja za podizanje efikasnosti i profitabilnosti različitih privrednih grana je već uveliko prepoznat od strane država Zapadnog Balkana. Srbija i Crna Gora su već́ razvile i nacionalne strategije pametne specijalizacije (Smart Specialization Strategies -SSS), koje uključuju poljoprivredni sektor, dok je Severna Makedonija u procesu razvoja svoje nacionalne strategije. Međutim, opšti je zaključak da sama primena dostupnih rešenja u svakodnevnom poslovanju, a posebno u poljoprivrednom sektoru, još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, što je i osnovni motiv za pokretanje ovakvih inicijativa.

tomato-plants-growing-inside-greenhouse
Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Go to Top